Im Eichwald 18, 69126 Heidelberg, Germany

|

004962211866431

|

info [at] arian-consulting.com

اقامت آلمان از طریق اشتغال به کار

چگونه می توانیم به شما کمک کنیم؟

خدمات شرکت ما توسط مشاورین و کارشنا سان مجرب و مسلط به زبانهای آلمانی، فارسی ، فرانسوی و انگلیسی ومتخصصین امور بین الملل به شما ارائه داده میشود و رضایت شما همواره برای ما حائز اهمییت میباشد.

اقامت آلمان از طریق اشتغال به کار

کارت آبی اتحادیه اروپا (ماده 18g قانون اقامت) یک مجوز اقامت ویژه برای دانشگاهیان خارجی یا افرادی با سطح قابل مقایسه ای از مدارک است که می خواهند شغل واجد شرایطی در آلمان داشته باشند.

دولت آلمان در راستای اجرای مقررات اتحادیه اروپا /2021 1883 امکانات مهاجرت با کارت آبی اتحادیه اروپا را بازبینی و
گسترش داده است:

• کاهش مقدار شرط حقوقی: پیش شرط حقوقی برای اخذ کارت آبی اتحادیه اروپا در شغل های معمولی و مشاغلی که با
کمبود نیروی انسانی روبرو هستند، به میزان قابل توجهی کاهش می یابد. در آینده، حداقل حقوق 45.3 درصد از سقف
ارزیابی سهم ساالنه در بیمه بازنشستگی (در سال :2023 39682.80 یورو) برای مشاغل با کمبود نیروی کار و
شاغالنی که تازه شروع به کار می کنند اعمال خواهد شد و همچنین 50 درصد (در سال :2023 حدود 43800 یورو)
برای تمامی حرفه های دیگر.

تسهیل مهاجرت اعضای خانواده (پیوست خانواده) برای دارندگان کارت آبی اتحادیه اروپا : برای دارندگان کارت آبی با خانواده خود در یکی دیگر از کشورهای عضو اتحادیه اروپا زندگی کرده اند، پیوست خانواده به اتحادیه اروپا که قبلا
شیوه ای ممتاز تنظیم می شود. اگر این اعضای خانواده به دلیل ملیت خود مشمول ویزا باشند، آنها حق دارند به آلمان وارد شوند و به عنوان اعضای خانواده دارنده کارت آبی اتحادیه اروپا و با استفاده از مجوز اقامت صادر شده در کشورقبلی اتحادیه اروپا، بدون نیاز به گذراندن پروسه درخواست ویزا، در آلمان بمانند. هنگام صدور اجازه اقامت در آلمان، پیش شروط الزم ازجمله داشتن فضای کافی برای زندگی اعضای خانواده ( پاراگراف ،29 بند 1 شماره 2 قانون اقامت) وتوانایی در تامین مخارج زندگی ( پاراگراف ،5 بند 1 شماره 1 قانون اقامت ) حذف می شوند.

افزایش لیست مشاغلی که با کمبود نیروی انسانی مواجه هستند: لیست مشاغل مورد نیاز که دچار کمبود نیروی کار هستند، برای اخذ کارت آبی اتحادیه اروپا به طور قابل توجهی در حال گسترش است. علاوه بر مشاغل مورد نیاز فعلی
(ریاضی، فناوری اطالعات ، علوم طبیعی، مهندسی و پزشکی)، نیروهای متخصص در گروه های حرفه ای زیر در آینده
میتوانند در صورت برآورده شدن سایر شرایط، کارت آبی اتحادیه اروپا را دریافت کنند:

▪ مشاغل مدیریتی در شاخه های تولید کاال، معدن، ساخت و ساز، حمل و نقل
▪ مشاغل مدیریتی درزمینه ارائه خدمات فناوری اطالعات و ارتباطات
▪ مشاغل مدیریتی در ارائه خدمات ویژه، همانند مراقبت های سالمتی – بهداشتی و نگهداری از کودکان
▪ دامپزشکی
▪ دندانپزشکی
▪ داروسازی
▪ فارغ التحصیالن پرستاری و متخصص زنان و زایمان
▪ کادر آموزشی و تربیتی در مدارس و در بخش های فوق درسی

این مشاغل مورد نیاز هم از مقدار شرط حقوقی پایین برخوردار هستند ( 45.3 درصد از سقف ارزیابی سهم ساالنه در سال
:2023 39682.80 یورو)
• جابجایی کوتاه مدت و درازمدت: برای دارندگان کارت آبی اتحادیه اروپا که کارتشان در یکی دیگر از کشورهای عضو
اتحادیه اروپا صادر شده است، جابجایی کوتاه مدت و بلند مدت به آلمان امکان پذیر می شود. دارندگان کارت آبی از
با شغل آنها
سایر کشورهای اتحادیه اروپا مجازند برای حداکثر 90 روز به آلمان بیایند و برای فعالیت کاری که مستقیماً مرتبط است در اینجا بمانند. برای این اقامت کوتاه، نه ویزا الزم است و نه مجوز کار از آژانس استخدام فدرال آلمان.
پس از حداقل اقامت دوازده ماهه با کارت آبی اتحادیه اروپا در یکی دیگر از کشورهای اتحادیه اروپا، مهاجرت طوالنی
مدت به آلمان بدون ویزا امکان پذیر است. پس از ورود به آلمان باید در اداره امور مهاجرین، کارت آبی آلمان درخواست بشود.

دایره گسترده شده مشمولین این قانون

افراد تازه به شروع کار: امکان دریافت کارت آبی اتحادیه اروپا برای گروه گسترده تری از مردم مقدور خواهد شد. به
عنوان مثال، فارغ التحصیالن خارجی که در سه سال گذشته مدرک دانشگاهی دریافت کرده اند، اگر شغلشان در آلمان
حداقل حقوق 45.3 درصد از سقف ارزیابی سهم بیمه بازنشستگی سالانه را به همراه داشته باشد (در سال :2023
39682.80 یورو) می توانند کارت آبی اتحادیه اروپا را دریافت کنند. این فرصت هم برای مشاغل با کمبود نیروی کار
صدق می کند و هم برای مشاغل معمولی.
متخصصین IT: طبق قانون جدید، متخصصان فناوری اطالعات اگر مدرک دانشگاهی نداشته باشند اما بتوانند حداقل
سه سال تجربه کاری در این شاخه را اثبات کنند، در آینده می توانند کارت آبی اتحادیه اروپا را دریافت کنند. در این
مورد، آستانه حقوق کمتر برای مشاغل با کمبود نیروی کار اعمال می شود ( 45.3 درصد از سقف ارزیابی سهم ساالنه
در سال :2023 39682.80 یورو)

مقررات جدید از نوامبر 2023 پایین آمدن آستانه حقوق آستانه حقوق برای دریافت کارت آبی اتحادیه اروپا به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. حداقل حد درآمد برای مشاغل عادی برای سال جاری 2023 اکنون 43800 یورو ناخالص در سال است. این معادل 50 درصد از حد ارزیابی سهم سالانه (BBG) در بیمه بازنشستگی عمومی است. برای مشاغل به اصطلاح کمبود نیاز بالای نیرو، آستانه حقوق حتی پایین تر است: برای این مشاغل 45.3 درصد BBG است. این بدان معنی است که این محدودیت با حقوق ناخالص سالانه 39682.80 یورو مطابقت دارد. دایره گسترده افراد افراد بیشتری نسبت به قبل می توانند کارت آبی دریافت کنند. دایره افراد به گروه های زیر گسترش یافت: متخصصان جوان: دانشگاهیان خارجی که مدرک دانشگاهی آنها بیش از سه سال پیش در زمان درخواست برای کارت آبی اتحادیه اروپا نبوده است. متخصصان فناوری اطلاعات: متخصصان فناوری اطلاعات که مدرک دانشگاهی ندارند اما می توانند حداقل سه سال تجربه حرفه ای قابل مقایسه را نشان دهند. سایر مشاغل تنگنا فهرست مشاغل کمبود یا تنگنا به طور قابل توجهی گسترش یافته است. برای مثال در این مورد: دامپزشکان دندانپزشکان داروسازان متخصصین پرستاری و مامایی دانشگاهی و قابل مقایسه کادر آموزشی و آموزشی در مدارس و مناطق فوق برنامه مدیران تولید در ساخت کالا، معدن و ساختمان و تدارکات مدیران در ارائه خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات مدیران در ارائه خدمات تخصصی، مانند مراقبت از کودکان یا مراقبت های بهداشتی
بلو کارت

آیا به دنبال راهکاری برای اقامت و یا تجارت در اروپا و آلمان هستید ؟