دارالترجمه آریان

 افشین صالحی: مترجم رسمی دادگستری آلمان برای زبان فارسی

Dolmetscher- und Übersetzungsbüro Arian

Öffentlich bestellter und beeidigter Urkundenübersetzer der persischen Sprache für Baden-Württemberg / Allgemein beeidigter Verhandlungsdolmetscher der persischen Sprache

ترجمه کتبی و شفاهی در زمینه های

 کلیه اسناد و مدارک شناسایی، تحصیلی، بازرگانی، اجتماعی، پزشکی، علمی

سایر خدمات: همراهی به محضر، ادارات دولتی، دفاتر وکلاء و دادگاه ها، ترجمه در جلسات، کنفرانس ها، نمایشگاه ها 

Im Eichwald 18

69126 Heidelberg

Tel. +496221-1866431

Fax: +496221-1866432

Mobil /Telegram/Whatsap:

   +49173-3043549

Emails:

info@arian-consulting.com

salehi.afshin@yahoo.de