- تجزیه و تحلیل علمی بازار و رقابت در ایران
- مدیریت پروژه های تجاری
- پشتیبانی مذاکرات و معاملات تجاری با شرکای خاور میانه بویژه ایرانی
- تحقیقات کارشناسانه راجع به روابط بین المللی، اقتصادی و فرهنگی ایران بویژه با آلمان و کشورهای اتحادیه اروپا
- مدیریت قراردادها
- مدیریت صادرات و واردات وامور گمرکی در ایران
- مدیریت نمایندگی شرکتهای بین المللی و اروپائی بویژه آلمانی جهت همکاری در ایران
- نمایندگی محصولات شرکتهای بین المللی و بویژه آلمانی در نمایشگاه های بین المللی ایران
- مشاوره میان فرهنگی و ارائه سمینارهای تخصصی در زمینه مدیریت و روابط با ایران