image source: pixabay

مشاوره و پشتیبانی با درخواست اقامت دائم در سفارت آلمان

تجزیه و تحلیل مشخصات و همچنین تشخیص استعداد 

برنامه ریزی ، تهیه ، اجرا و مستند سازی 

آموزش نرم افزار و مربیگری 

تکمیا اطلاعات صلاحیتی 

موقعیت های تحصیلی ، کارآموزی ، دوره های کارآموزی یا دوره های شغلی 

استخدام در آلمان با توجه به معیارهای اخذ اقامت آلمان 

گواهینامه های خارجی